Je kunt onze algemene voorwaarden ook downloaden: Algemene Voorwaarden

Artikel 1. De ondernemer

The Queen’s Factor (handelsnamen: The Queen’s Factor en Fair Art Products)
Kick Smitweg 44
2031 VL Haarlem
06 27 87 09 91

KvK nummer 75803313
Btw-id NL0020089742B16

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle voorstellen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen The Queen’s Factor en ondernemers en consumenten. Voor consumenten staan ze op onze website: thequeensfactor.com.We mailen ze aan elke zakelijke opdrachtgever voor de eerste samenwerking.
 2. Door online inschrijving voor een (online) training, (online) workshop of (online) individuele sessie aanvaardt je deze algemene voorwaarden.
 3. Waar ‘je’ of ‘jullie’ staat bedoelen we ‘ondernemer of ‘consument’. We gebruiken ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’ voor The Queen’s Factor.
 4. Op al onze werkzaamheden en leveringen is alleen het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Elk aanbod van ons is vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Na onze aanvaarding komt de overeenkomst tot stand.
 2. Als in ons aanbod zeer duidelijke vergissingen of fouten zijn gemaakt, binden deze ons niet.
 3. Wanneer je een overeenkomst sluit namens een andere natuurlijke of rechtspersoon, verklaar je door het aangaan van de overeenkomst hiervoor bevoegd te zijn.

Artikel 4. Prijzen, betaling en levering

 1. In ons aanbod zijn prijzen voor consumenten inclusief btw en prijzen voor ondernemers exclusief btw.
 2. Tijdens de geldigheidsduur van onze voorstellen, worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet veranderd. Uitzondering hierop zijn prijswijzigingen door verandering in de btw-tarieven.
 3. Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige voorstellen of evenementen.
 4. Als wettelijke regelingen of bepalingen wijzigen, kunnen er prijswijzigingen volgen nadat we een overeenkomst hebben gesloten. Een voorbeeld hiervan is een verandering in btw-tarieven.
 5. Alle producten en/of diensten leveren we op het adres dat je hebt opgegeven bij de bestelling.
 6. Wij leveren webwinkelbestellingen nadat de producten en/of diensten betaald zijn. Bestellingen in de voorverkoop versturen we zo snel mogelijk na de productlancering.
 7. Wanneer de bezorging met meer dan 5 dagen vertraagd is, heb je het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 8. Wij dragen het risico van beschadiging en/of vermissing van producten tot het moment dat je de bestelling hebt ontvangen.
 9. De betaaltermijn is binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 10. Als betaling uitblijft, wijzen we je één keer op de te late betaling en heb je maximaal 14 dagen extra om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Is de factuur dan nog niet betaald, dan kunnen we een beroep doen op een incassobureau. In dat geval vergoed je alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die we redelijkerwijs moeten maken. De minimumkosten vanaf een tweede herinnering zijn € 40. De rentevergoeding is 1% per maand.
 11. Gedeeltelijke betalingen trekken we eerst af van de kosten, vervolgens van de opengevallen rente en tenslotte van de hoofdsom en de lopende rente.
 12. Als de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk om de verplichtingen na te komen, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

Artikel 5. Uitvoering

 1. We mogen werkzaamheden laten uitvoeren door derden, zoals andere medewerkers of freelancers.
 2. Als tijdens de uitvoering blijkt dat we de overeenkomst moeten wijzigen of aanvullen, kan dit consequenties hebben voor de investering en de uitvoeringstermijn. We passen dan de overeenkomst zo snel mogelijk en in onderling overleg aan.

Artikel 6. Annulering – Consumenten

 1. Met uitzondering van online producten en online diensten kunnen producten en diensten die je via de website koopt, binnen 14 dagen na de besteldatum worden geannuleerd (herroepingsrecht) door een e-mail aan . Je kunt de tekst gebruiken van Bijlage I. De bedenktijd gaat in op de dag na je bestelling.
 2. Tijdens de bedenktijd (herroepingsrecht) ga je zorgvuldig om met het product en de verpakking. Bekijk het product zoals je ook in een winkel zou doen, zodat het product opnieuw verkocht kan worden. Je bent aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.
 3. Je betaalt zelf de verzendkosten voor de retourzending als je je bestelling annuleert.
 4. Voor de terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel als je bij aankoop hebt gebruikt, tenzij we een andere methode afspreken. We berekenen geen bankkosten bij terugbetaling aan EU-klanten.
 5. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die speciaal voor je gemaakt zijn (maatwerk).
 6. Wanneer je een online product of online dienst aanschaft die tijdens de bedenktijd van 14 dagen wordt geleverd, zie je af van het herroepingsrecht vanaf het moment dat het product of de dienst start. Een online programma is gestart op het moment dat de eerste les of module online staat en je de inloggegevens hiervoor hebt ontvangen.

Artikel 7. Annulering – Ondernemers

 1. Alleen als je in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heb je het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.
 2. Als je een geplaatste order of opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert om bovenstaande reden, sturen wij een factuur voor de producten en diensten die al geleverd zijn, plus de tijd die ingepland was voor deze opdracht. Alleen in overleg is het mogelijk om producten terug te sturen.

Artikel 8. Aanvullende bepalingen annulering – Ondernemers en Consumenten

 1. Vóór de start van een openinschrijvingtraining of openinschrijvingworkshop heb je het recht de inschrijving schriftelijk of per e-mail te annuleren. De annulering is definitief nadat we dit bevestigd hebben.
 2. De hoogte van de annuleringskosten is afhankelijk van de geplande startdatum van de training of workshop (zie hiervoor het volgende lid).
  1. Elke deelnemer kan zich gratis laten vervangen door een andere persoon. Stem in dat geval de financiële afhandeling onderling af. Stuur ons de gegevens van de nieuwe deelnemer.
  2. Tot twee maanden voor start van de open inschrijving training of workshop kunnen we in gezamenlijk overleg mogelijk de deelname kosteloos naar een andere datum verplaatsen.
 3. In geval van annulering zoals hierboven bedoeld mogen we de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
  1. Meer dan 28 dagen voor aanvang: 50 euro.
  2. Tussen de 28 en 14 dagen voor aanvang: 50% van het factuurbedrag.
  3. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.
 4. Schriftelijke annulering van een individuele sessie tot 48 uur voor de geplande afspraak, is kosteloos. Bij annulering binnen 48 uur voor de geplande afspraak blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Artikel 9. Overmacht, annulering en verplaatsing door The Queen’s Factor

 1. In geval van overmacht hebben we het recht de overeenkomst niet verder na te komen. We melden eventuele overmacht natuurlijk direct.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van deze overmacht.
 3. We hebben het recht om trainingen, workshops en individuele sessies – met opgaaf van redenen – te annuleren of te verplaatsen. In die gevallen heb je recht op terugbetaling van het betaalde bedrag voor dat gedeelte waarop de annulering of verplaatsing betrekking heeft. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte gevolgen.
 4. Waar mogelijk bieden we bij bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het (tijdelijk) sluiten van locaties door overheidsmaatregelen, een online, volwaardig alternatief, op de geplande dag(en). In dat
  geval is er geen recht op restitutie.

Artikel 10. Klachten, aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Wij doen ons uiterste best om goede producten en diensten te leveren. Het aanbod op onze website is voldoende gedetailleerd beschreven om een goede beoordeling van het aanbod door jou mogelijk te maken. We gebruiken waarheidsgetrouwe afbeeldingen. Onze diensten voeren we naar beste inzicht en vermogens uit. Al onze diensten hebben het karakter van een inspanningsverbintenis, omdat we het beoogde resultaat niet kunnen garanderen. Ben je ondanks alles niet tevreden? Laat het ons meteen weten door een mail te sturen. Mail een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat we kunnen reageren en het probleem kunnen oplossen als de klacht gegrond is. We doen beiden altijd eerst ons uiterste best om samen tot een oplossing te komen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
 2. We nemen productklachten in behandeling zodra ze duidelijk omschreven zijn. Mail ons uiterlijk 14 dagen na het ontstaan van de klacht. Meld je klachten later, dan heb je geen recht meer op herstel of vervanging.
 3. Productklachten proberen we binnen 14 dagen te beantwoorden en uiterlijk binnen 6 weken. Als het niet mogelijk is de klacht binnen 6 weken af te handelen, laten we dat binnen 2 weken weten. In dat geval kan de periode gemotiveerd en in overleg worden uitgebreid.
 4. We registreren productklachten en bewaren ze maximaal een jaar na afhandeling.
 5. Elke deelname aan een (online) training, (online) workshop en/of individuele sessie is op eigen risico. De deelnemer staat in voor zijn eigen gezondheid en het bewaken daarvan. Deelname aan een oefening is geheel vrijwillig en voor volledige verantwoording van de deelnemer. Wij zijn in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gezondheid van deelnemers.
 6. Wij zijn nooit aansprakelijk voor beschadiging en diefstal van persoonlijke bezittingen.
 7. Wij zijn, tenzij dit aan ons kan worden toegerekend, niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van tekortkomingen van derden van wiens hulp wij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken.
 8. Behalve bij opzet of bewuste roekeloosheid, zijn we op geen enkele manier aansprakelijk voor mogelijke directe of indirecte schade – zoals gevolgschade, verminderde goodwill en gemiste besparingen.
 9. In bovengenoemd geval is de aansprakelijkheid altijd beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 10. Stel ons schriftelijk in gebreke bij toerekenbare tekortkomingen – met een redelijke termijn – zodat we in staat zijn onze verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken of op te heffen.
 11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, verjaren alle vorderingen en verweren tegenover ons na één jaar. Het recht op het instellen van een vordering of verweer wanneer een (namens ons) geleverde dienst niet aan de overeenkomst beantwoordt, vervalt wanneer we niet binnen zeven dagen na ontdekking van de tekortkoming, tenminste het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, schriftelijk of per e-mail geïnformeerd zijn.

Artikel 11. Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Als een voorstel een beperkte geldigheidsduur heeft, of wanneer er aanvullende voorwaarden gelden voor het voorstel, staat dat nadrukkelijk in het voorstel genoemd.
 2. We wijzen algemene voorwaarden van je onderneming af, tenzij dat schriftelijk anders is afgesproken.
 3. In overeenkomsten kunnen eventueel afwijkende afspraken worden gemaakt. Een document met deze afspraken ontvang je in een makkelijk op te slaan bestandsformaat. Aanvullende of afwijkende bepalingen zijn nooit in het nadeel van de consument en worden altijd vastgelegd.
 4. Bij tegenstrijdigheden tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.
 5. De eventuele nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen ervan niet in het gedrang. De betrokken partijen overleggen onderling over een vervangende regeling voor de aangetaste bepaling. Het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt daarbij zoveel mogelijk in acht genomen.
 6. Voor zover de wet hiervan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van onze vestigingsplaats aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

Artikel 12. Aanpassing van de algemene voorwaarden

 1. Wij zijn bevoegd om de algemene voorwaarden aan te passen. De aanpassingen worden geldig op het aangekondigde tijdstip.
 2. Voor consumenten staan de gewijzigde voorwaarden op onze website. Ondernemers ontvangen tijdig per mail de gewijzigde voorwaarden.

Ingangsdatum

Deze (vernieuwde) algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 22 september 2022.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer je de overeenkomst wilt herroepen)
Aan:[ naam ondernemer] [ geografisch adres ondernemer] [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
Ik/Wij* deel/delen* je hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.