Algemene Voorwaarden

Je kunt onze algemene voorwaarden ook downloaden: Algemene Voorwaarden

Artikel 1. De ondernemer

The Queen’s Factor (handelsnamen: The Queen’s Factor en Fair Art Products)
Kick Smitweg 44
2031 VL Haarlem
06 27 87 09 91

KvK nummer 75803313
Btw-id NL0020089742B16

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle voorstellen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen The Queen’s Factor en ondernemers en consumenten. We mailen ze aan elke zakelijke opdrachtgever voor de eerste samenwerking. Voor consumenten staan ze op onze website: www.thequeensfactor.com.
 2. Waar ‘jij’ of ‘jullie’ staat bedoelen we ‘ondernemer of ‘consument’. We gebruiken ‘wij’ of ‘we’ voor The Queen’s Factor.
 3. Op al onze werkzaamheden en leveringen is alleen het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3. Aanbod, klachten en aansprakelijkheid

 1. Wij doen ons uiterste best om goede producten en diensten te leveren. Het aanbod op onze website is voldoende gedetailleerd beschreven om een goede beoordeling van het aanbod door jou mogelijk te maken. We gebruiken waarheidsgetrouwe afbeeldingen. Ben je ondanks alles niet tevreden? Laat het ons meteen weten door een mail te sturen. Mail een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat we kunnen reageren en het probleem kunnen oplossen als de klacht gegrond is. We doen ons uiterste best om samen tot een oplossing te komen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
 2. We nemen klachten in behandeling zodra ze duidelijk omschreven zijn. Mail ons uiterlijk 14 dagen na het ontstaan van de klacht. Meld je klachten later, dan heb je geen recht meer op herstel of vervanging.
 3. Klachten proberen we binnen 14 dagen te beantwoorden en uiterlijk binnen 6 weken. Als het niet mogelijk is de klacht binnen 6 weken af te handelen, laten we dat binnen 2 weken weten. In dat geval kan de periode gemotiveerd en in overleg worden uitgebreid.
 4. We registeren klachten en bewaren ze maximaal een jaar na afhandeling.
 5. Behalve bij opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van directe schade door een toerekenbare tekortkoming van ons beperkt tot de prijs van de overeenkomst exclusief BTW. We zijn niet aansprakelijk voor mogelijke indirecte schade zoals gevolgschade, verminderde goodwill en gemiste besparingen.
 6. Stel ons schriftelijk in gebreke bij toerekenbare tekortkomingen – met een redelijke termijn – zodat we in staat zijn onze verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken of op te heffen.
 7. Als in ons aanbod zeer duidelijke vergissingen of fouten zijn gemaakt, binden deze ons niet.

Artikel 4. Prijzen, betaling en levering

 1. Prijzen voor consumenten zijn inclusief btw. Prijzen voor ondernemers exclusief btw.
 2. Tijdens de geldigheidsduur van onze voorstellen, worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet veranderd. Uitzondering hierop zijn prijswijzigingen door verandering in de btw-tarieven.
 3. Als wettelijke regelingen of bepalingen wijzigen, kunnen er prijswijzigingen volgen nadat we een overeenkomst hebben gesloten. Een voorbeeld hiervan is een verandering in btw-tarieven.
 4. Alle producten en/of diensten leveren we op het adres dat je hebt opgegeven bij de bestelling.
 5. Wij leveren webwinkelbestellingen nadat de producten en/of diensten betaald zijn. Bestellingen in de voorverkoop worden zo snel mogelijk na de productlancering verstuurd.
 6. Wanneer de bezorging met meer dan 5 dagen vertraagd is, heb je het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 7. Wij dragen het risico van beschadiging en/of vermissing van producten tot het moment dat je de bestelling hebt ontvangen.
 8. Voor ondernemers is de betaaltermijn binnen 14 dagen na factuurdatum.
 9. Als betaling uitblijft, wijzen we je één keer op de te late betaling en heb je maximaal 14 dagen extra om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Is de factuur dan nog niet betaald, dan kunnen we een beroep doen op een incassobureau. In dat geval vergoed je alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die we redelijkerwijs moeten maken. De minimumkosten zijn € 40.

Artikel 5. Annulering – Ondernemers

 1. Alleen als je in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heb je het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.
 2. Als je een geplaatste order of opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert om bovenstaande reden, sturen wij een factuur voor de producten en diensten die al geleverd zijn. Alleen in overleg is het mogelijk om producten terug te sturen.

Artikel 6. Annulering – Consumenten

 1. Producten en diensten die je via de website koopt, kunnen binnen 14 dagen na de besteldatum worden geannuleerd (herroepingsrecht) door een e-mail aan . Je kunt de tekst gebruiken van Bijlage I. De bedenktijd gaat in op de dag na je bestelling.
 2. Tijdens de bedenktijd (herroepingsrecht) ga je zorgvuldig om met het product en de verpakking. Bekijk het product zoals je ook in een winkel zou doen, zodat het product opnieuw verkocht kan worden. Je bent aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.
 3. Je betaalt zelf de verzendkosten voor de retourzending als je je bestelling annuleert.
 4. Voor de terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel als je bij aankoop hebt gebruikt, tenzij we een andere methode afspreken. We berekenen geen bankkosten bij terugbetaling.
 5. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die speciaal voor je gemaakt zijn (maatwerk).

Artikel 7. Overmacht

 1. In geval van overmacht hebben we het recht de overeenkomst niet verder na te komen. We melden eventuele overmacht natuurlijk direct.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van deze overmacht.

Artikel 8. Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Als een voorstel een beperkte geldigheidsduur heeft, of wanneer er aanvullende voorwaarden gelden voor het voorstel, staat dat nadrukkelijk in het voorstel genoemd.
 2. In overeenkomsten kunnen eventueel afwijkende afspraken worden gemaakt. Een document met deze afspraken ontvang je in een makkelijk op te slaan bestandsformaat. Aanvullende of afwijkende bepalingen zijn nooit in het nadeel van de consument en worden altijd vastgelegd.
 3. We wijzen algemene voorwaarden van je onderneming af, tenzij dat schriftelijk anders is afgesproken.

Artikel 9. Aanpassing van de algemene voorwaarden

 1. Wij zijn bevoegd om de algemene voorwaarden aan te passen. De aanpassingen worden geldig op het aangekondigde tijdstip.
 2. Voor consumenten staan de gewijzigde voorwaarden op onze website. Ondernemers ontvangen tijdig per mail de gewijzigde voorwaarden.

Ingangsdatum

Deze (vernieuwde) algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 01 maart 2020.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer je de overeenkomst wilt herroepen)
Aan:[ naam ondernemer] [ geografisch adres ondernemer] [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar] [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
Ik/Wij* deel/delen* je hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.